نشاط عید نخواهد برد برون ز خاطر ما غم را (محمد قهرمان ) - يکشنبه 14 آبان 1391
همچون ستاره شب چشم به راهم نشانده اند(محمد قهرمان ) - يکشنبه 14 آبان 1391
رهنوردان را به پای سعی منزل دور نیست(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
در ملک بی نشانی راندیم کام خود را(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
مرا چون قطره ‌ی اشکی ز چشم انداختی رفتی (محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
تا شد وبال گردن دسته ی شکسته ی ما(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
دردها درعشق کم کم عین درمان می شوند(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
ز شرم گرچه تهی ماند از تو آغوشم(محمد قهرمان ) - يکشنبه 14 آبان 1391
در ره صبح سوختم بس که چراغ دیده را(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
زبان بر خاک می مالند از لب تشنگی جوها(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
چه غم ز باد سحر شمع شعله‌ ور شده را (محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
از جور زمان یک دل نشکسته ندیدیم(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
رنگ ز رخ پریده ی ما را کسی ندید(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
ز عجز تکیه به دیوار آه خود کردیم(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
نازک دل آفریدند مانند لاله ما را(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
موجم برد به هرسو با دست و پای بسته( محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
دامن ز تماشای جهان چیده گذشتیم(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
تا به کی درین وادی از پی جرس افتم(محمد قهرمان) - يکشنبه 14 آبان 1391
هنوز از بوی گیسویی پریشان ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
رخ تو پیش نظر داشتیم و دم نزدیم ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
داغ امید به دل ماند و تحمل کردیم ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
به دل جمع درین دایره گامی نزدم ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
از عمر پوچ بی ثمر من ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
شب از آغوش گل بالین ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
به هجر زنده ازان ماندم ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
دزدیده می خرامی و پاورچین ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
شد فرش سبزه پهن و دل من ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
چون می ز دست ساقی تقدیر می رسد ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
حیات بخش چو خون در رگم روانه تویی ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
از تو ای راحت جان تا من بیدل دورم ( محمد قهرمان ) - چهارشنبه 26 مهر 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد